Paljud vett töötlevad rajatised nii veemajanduses kui ka tööstuses, mis on mitmeid aastaid töös olnud, ei ole võimelised enam tagama vajalikku kogust nõutava kvaliteediga vett. Samuti on vaja rohkem tähelepanu pöörata sellele, et tagada vastavus keskkonnaohutuse nõuetele. Ettevõtted peavad oma igapäevatöös arvestama efektiivsusega, konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkusega. Eelpooltoodu motiveerib lähenema tehnoloogiatele uuest vaatenurgast.

Tuginedes Filter ettevõtete pikaajalisele kogemusele veetöötluse valdkonnas pakume klientide veetöötlussüsteemi auditit. Auditeerimise käigus analüüsitakse olemasolevat olukorda, sõlmi ja lahendusi ning vajadusel rajatakse ka mõõtepunktid. Veetöötlussüsteemi hindamisel pöörame tähelepanu tasuvusajale, energiasäästule, tarnekindlusele ning keskkonnaohutusele.
Auditi tulemusena valmib kokkuvõte, kus esitame parandusettepanekud koos investeeringumaksumusega. Põhitähelepanu lahenduste leidmisel on pööratud kulupõhisele toote omahinna alandamisele, et ettevõte oleks jätkuvalt konkurentsivõimeline.
Oma töös kasutame vajadusel ka väliseksperte ja katsetuslaboreid.
Auditi soovitusi ellu rakendades on võimalik resursse säästes saavutada kvaliteetsem tulemus.