Optimaalselt toimivas auru- ja kondensaadisüsteemis jõuab aur täpselt sinna kuhu vaja, vajalikus koguses, õigel rõhul ja kvaliteetsena. Kondensaadieraldajate audit annab ülevaate aurusüsteemi ühendatud kondensaadieraldajate, kokkuleppel ka reguleerimis- ja sulgemisventiilide õigest või väärast toimimisest ja leketest.

Auru ja kondensaadisüsteemi ning soojusaudit

Auditi tulemuste baasil saadud infost lähtuvalt saab süsteemi omanik korrastada oma auru-kondensaadisüsteemi, kasutada ressursse efektiivsemalt ja ennetada ootamatutest riketest põhjustatud tootmisseisakuid. Põhjalik ja täpne informatsioon kondensaadieraldajate olukorrast ja nende tööst on võimalik saada kondensaadieraldajate auditi käigus.

Kuidas Auru-kondensaadisüsteemi audit läbi viiakse?

Filter AS spetsialistid kontrollivad auditeeritavas ettevõttes tootmisprotsesside käigus, vastavalt auditi töömahule, kõiki seadmetega ühendatud kondensaadieraldajad ja/või reguleerimis- ja/või sulgemisventiile. Kontrollimiseks kasutatakse spetsiaalseid selleks tööks toodetud ultraheli diapasoonis töötavat mõõteriista koos kuularitega ja teisi vajalikke mõõteseadmeid ning seadmeid. Kogu auditi käigus kontrollitud armatuur (kondensaadieraldajad ja/või reguleerimis- ja/või sulgemisventiilid) märgistatakse lipikuga, millel on seadme number. Seadmete info sisestatakse andmebaasi koos iseloomulike tehniliste andmetega ja kontrollimise käigus tuvastatud tehnilise seisukorra registreerimisega.


Auru audit


Peale andmete kogumist töötaval objektil järgneb sama mahukas või isegi mahukam töö andmebaasi koostamisega, andmete analüüsiga ja kokkuvõtte tegemisega.
Auditi kokkuvõtteks esitatakse auditi tellijale raport, mis sisaldab kogu olulise informatsiooni kontrollitud armatuurist ja selle seisukorrast, vajalikest töödest kontrollitud armtuuri korrastamiseks ja samuti oletatavast energiakulust läbi lekete ja eriti läbi lekkivate kondensaadieraldajate (nii auru koguse osas kui ka rahalises väärtuses).
Raporti tabelites on toodud kogu kontrollitud armatuuri loetelu sh ka rikkis armatuuri loetelu ning on ka lisatud graafikud parema ülevaate saamiseks.

Auditi aruanne sisaldab:
  • Loetelu auditeeritud seadmetest;
  • Tuvastatud probleemide/puuduste kirjeldusi;
  • Soovituste ja parendustegevuste loetelu koos hinnanguliste maksumustega;
  • Energia kokkuhoiu võimaluste määratlusi;
  • Parenduste tasuvusi
Kondensaadieraldajate auditi aruanne teeb tunduvalt lihtsamaks remonti või asendust vajavale armatuurile varuosade või asenduse tellimise. Süsteemi omanikule tähendab auditi läbiviimine kadude varajast avastamist ning kadude olulist vähenemist. Vähenevad tootmiskulud ja kasvab seadmete jõudlus võrreldes auditeerimata ja hooldamata aurusüsteemiga. See annab võimaluse keskenduda oma põhitegevusele.